Činnost společnosti

Společnost poskytuje své služby velkým, středním i menším klientům v oborech stavebnictví, průmyslu, obchodu, služeb, pojišťovnictví, školství, obcí a neziskových organizací v celé České republice dle mezinárodních auditorských standardů.

Jedna ze sekcí je zaměřena na finanční audity v oblasti veřejných financí se zvláštním zřetelem na sféru zdravotnictví v rámci územního uspořádání.

Činnost společnosti spočívá v týmovém základu a kooperaci. Hlavním kreditem je vysoká kvalita, profesionalita a odpovědnost. Základní filosofií je pravidelný osobní kontakt s klienty, vysoká kvalita práce, operativnost při rozhodování a poradenství.

Naší činností je poradenský orientovaný audit účetních závěrek, ověřování vnitřního kontrolního systému včetně správnosti účetnictví, zjišťování slabších míst v rámci finančního řízení a řídící kontroly, spolu s návrhy na jejich odstranění. Soustředili jsme ucelený tým profesionálů, kteří se zabývají auditem pro zvláštní účely.

Další odborné činnosti

Značná část naší kapacity je orientována na komplexní zpracování přeměn obchodních společností (počínaje záměrem, zpracováním projektu přeměny, audit příslušné účetní závěrky, audit zahajovací rozvahy, notářské zápisy, zápisy přeměn do obchodního rejstříku), dle zákona, v nichž máme rozsáhlé zkušenosti.

Pravidelnou součástí auditu je přítomnost našich pracovníků při provádění inventarizace. Ve vybraných případech provádíme inventarizaci jako přímou zakázku.

Provádíme analýzy bonity firem, jejich naplnění předpokladu "going concern" a doporučení k ekonomickým opatřením v čase.

Pro investory provádíme akviziční audit s účelem objektivního vyhodnocení subjektů, které jsou předmětem zájmu investorů.

Dále zajišťujeme průběžné daňové poradenství, jako je vypracovávání daňových přiznání, kontrola daňových výměrů, jednání s finančními úřady, podpora a poradenství při daňových kontrolách apod. Zabýváme se také tvůrčím daňovým poradenstvím, jako je např. pomoc při zakládání, slučování (fúzích), přeměnách a rozdělování podniků. Rovněž poskytujeme ekonomické poradenství při oceňování podniků, plánování financování a při zjišťování rentability investic.

Máme i další působnosti, jako je podpora při sestavování ročních účetních závěrek, mimořádných závěrek a běžných závěrek, ověřování zahajovacích transformačních a likvidačních rozvah, kontrolujeme akviziční činnosti, ověřujeme možnosti udělení kreditu platební schopnosti klientů, jejich likvidity a solventnosti, zajišťujeme krizové řízení, provádíme likvidaci společností a konkursní správu, máme udělenu licenci na provádění dobrovolných i nedobrovolných dražeb.

Podle přání klienta provádí společnost NBG, s.r.o. také vnitřní audity a systémové analýzy firem. Jedná se průběžnou spolupráci na bázi ověřování vnitřních dokladů, sledování hospodaření organizace, vypracovávání vnitřních právních norem, controling a návrhy na opatření ke zlepšení hospodaření organizace.

Systém spolupráce s klienty

Z hlediska spolupráce s klienty dáváme přednost průběžné poradenské spolupráci na smluvním základě, jejímž výsledkem je snížení rizika nedostatků v účetnictví a daních klienta a přecházení možným krizovým situacím.
V rámci spolupráce s klienty pořádáme každoročně v podzimním období seminář pro klienty, na němž je seznamujeme s aktualizovanou metodikou pro roční účetní závěrky a daňová přiznání.

Výstupy naší činnosti

Audit roční účetní závěrky obsahuje:
  • ověření (audit) roční účetní závěrky
  • ověření (audit) výroční zprávy Společnosti, včetně zprávy auditora
  • ověření (audit) konsolidované účetní závěrky, včetně zprávy auditora
  • vypracování zprávy pro vedení společnosti, která bude obsahovat poznámky o průběhu auditu a dále poznatky o nedostatcích zjištěných v průběhu auditu
  • zpracování zpráv v jazyce českém, anglickém nebo německém, dle požadavku klienta
Inventarizace:
  • při přípravě provádění inventur vycházíme z podkladů poskytnutých klientem, avšak vlastní inventarizace probíhá naprosto nezávisle na těchto podkladech, čímž se dosáhne zcela objektivního přehledu o skutečném stavu majetku klienta.
Poradenství:
  • je prováděno operativně v dohodnutých termínech, při jejichž stanovení se vždy snažíme maximálně vyhovět požadavkům klientů. V jednotlivých případech poskytujeme ústní konzultace, v ostatních případech písemně zpracované stanovisko.
Ostatní produkty:
  • naší činnosti - studie, analýzy, oceňování apod. - předáváme klientovi vždy v podobě písemného elaborátu.


Pojištění

Naše společnost je pojištěna Rámcovou pojistnou smlouvou číslo 899-20865-13 uzavřenou mezi Českou pojišťovnou, a.s. , Kooperativou, pojišťovnou, a.s., IPB Pojišťovnou, a.s. a Komorou auditorů České republiky na částku 10.000.000,- Kč. V případě pojistné události ručí auditor do výše plnění smlouvy.